OptredensSterke Froulju - Opstigings18 maart 2018 - 15:00 Yn'e Mande, Tytsjerk

13 april 2018 - 20:00 De Einekoer, Ryptsjerk

Sterke Froulju - Memmesiel2015
11 Oktober 2015 - 17:00 De Harmonie, Ljouwert TRY-OUT

16 Oktober 2015 - 20:00 De Einekoer, RyptsjerkUTFERKOCHT

8 Novimber 2015 - 15:00 Klameare, Workum Tel: 0511 - 43 22 63

15 Novimber 2015 - 15:00 Yn'e Mande, Tytsjerk UTFERKOCHT

19 Novimber 2015 - 20:00 De Pleats, Burgum ALLEEN NUT-LEDEN


2016
9 Jannewaris 2016 - 20:00 De Lawei, Drachten

24 Jannewaris 2016 - 15:00 't Ponkje, Woudsend Tel: 0514-591250

5 Febrewaris 2016 - 20:30 Meer van Lenten, Terherne Tel: 0566 689 280 / info@meervanlenten.nl

19 Febrewaris 2016 - 20:00 De Miente, Easterwâlde (Foar kriteleden) / 0516-850186

20 Febrewaris 2016 - 20:30 de Tike R.Hulzinga 06- 27 40 88 77 rinushulzinga.nadz@gmail.com

18 Maart 2016 - 20:30 de Kamp, Sumar 0511-464270 dorpshuisdekamp@hotmail.nl reserveren: 0642221412

26 Maart 2016 - 20:00 It Lokaal, Idaerd www.swinswette.nl 0566 601428 of 0566 601401

8 Oktober 2016 - 20:15 Barontheater Opende, reservering@barontheater.nl

17 Novimber 2016 - 20:00 't Haske, Joure Tel: 0513-415281 info@haske-joure.nl webside www.haske-joure.nl


12 Febrewaris 2017 - 15:00 De Spylder, Warns E-mail: rennekepiersma@online.nl

4 april 2017 - middeis Lawei te Drachten
(foar leden fan CPB, besletten)
Klik foar grutterWat ha de Sterke Froulju spile yn 2014-2015?


“Dus… … hy sûpte…” In tragikomyske ienakter fan Anja Steegstra
Fenna en Hermien ha inoar by tafal troffen by in fakânsje yn Grikelân. Se ha inoar rom 25 jier net sjoen. Der wurdt in reuny op tou setten yn it stamkafee fan harren berteplak.

Wêr begjinne je nei fiifentweintich jier? Pakke se de tried sa wer op of binne se te fier ùtinoar groeid? En wie de freonskip wol sa hecht? En dy iene grap of weddenskip…hoe rûn dat of, wat wie dêr mei? It wie mar in grapke, dus….

Hilarysk, absurd, konfrontearjend en sjokkearjend; mar ek tagonklik, boartlik en minsklik. Mei oare wurden, tige werkenber toaniel.

Sterke Froulju - Dus hy sûpte


16 Febrewaris 2014 - 15:00 Yn'e Mande, Tytsjerk
4 April 2014 - 20:00 De Einekoer, Ryptsjerk
6 Septimber 2014 - 13:00 - 18:00 De Swingel, Wynjewâld
11 Septimber 2014 - 20:00 PAFH, Ferwerd
19 Oktober 2014 - 15:00 't Ponkje, Woudsend
8 Novimber 2014 - 20:00 De Bidler, Wergea
20 Desimber 2014 - 20:30 De Skâns, Gorredyk
17 Jannewaris 2015 - 20:00 De Meerzigt Eastermar
15 April - 19:45 Kerkelijk Centrum, Kootstertille (Besloten - vrouwenbond)
18 April 2015 - 20:30 De Kamp, Sumar


  gepost op: 24-12-2013 23:18   door: Speedydown