Wa binne wyDe Sterke Froulju


Wy binne in groep froulju tusken de 45 en 57 jier. Us groep spilet wat koarte, ùtdagende en bysûndere stikken, net de trochsnee doarpstoanielstikken. Wy binne in groep fleuriche froulju, freondinnen. De“Sterke Froulju” binne al aardich bekend yn Fryslân. Wy spylje yn teaters, op lokaasje en by bysûndere gelegenheden. We ha stikken spile as: “Faginamonologen, Fjouwer om Ien, Dus hy sûpte en Memmesiel.


Regisseur


Dit jier is Dirk de Vries de regisseur. Hy hat al lieding jûn oan ferskate teaterselskippen lykas "Huzum", "Bûtenpost", "Teater Snits", "Us Nocht" út Drachten en hy hat ek jeugdproduksjes regisearre. Fanôf 2017 dus "de Sterke Froulju".

Lûd en Ljocht


ús fêste lûd en ljochtmannen binne Lubbert Kingsbergen en Rutger van der Hout.

  gepost op: 24-12-2013 19:35   door: Speedydown